ETS Hernieuwbare energie Sensoren Industrie 4.0 Industriële software

CEMBUREAU's routekaart naar #Cement2050 - een routekaart voor koolstofneutraliteit

26 mei 2020 door Rod Janssen
CEMBUREAU's routekaart naar #Cement2050 - een routekaart voor koolstofneutraliteit

De Europese Cementvereniging, CEMBUREAU, de representatieve organisatie van de cementindustrie in Europa en woordvoerder van de cementindustrie voor de EU-instellingen en andere overheden, heeft onlangs haar Routekaart voor koolstofneutraliteit. De routekaart beschrijft de ambitie van de cementindustrie om tegen 2050 een netto nuluitstoot te bereiken in de cement- en betonwaardeketen. Tegen 2030 wil CEMBUREAU in overeenstemming zijn met het twee graden-scenario van het akkoord van Parijs, waarbij de CO2-uitstoot voor cement met 30% en de waardeketen met 40% wordt verminderd.

 

 

 

In de European Green Deal wordt de cementsector expliciet erkend als een essentiële bedrijfstak voor de economie van de EU. Cement en beton zijn inderdaad essentiële bouwmaterialen voor hernieuwbare energie-infrastructuur, koolstofarme transportsystemen en duurzame gebouwen. Ze spelen een centrale rol in het bereiken van een koolstofneutrale en klimaatbestendige samenleving.

 

 

 

Eerdere routekaarten van CEMBUREAU

 

 

 

De Europese cementindustrie werkt al geruime tijd actief aan de vermindering van de emissies. Sinds 1990 heeft zij haar relatieve CO2-uitstoot met ongeveer 15% verminderd. CEMBUREAU heeft in 2013 een stappenplan opgesteld waarin een CO2-reductiedoelstelling van 80% voor 2050 is vastgelegd. Het stappenplan werd in 2018 aangevuld met de "5C-benadering" die een gezamenlijke aanpak langs de waardeketen klinker-cement-concrete-bouw-carbonatie bevordert, waarbij alle actoren betrokken zijn om de koolstofarme visie te helpen verwezenlijken.

 

 

 

Nieuwe routekaart

 

 

 

In het stappenplan wordt bekeken hoe de CO2-uitstoot kan worden verminderd door in elke fase van de waardeketen in te grijpen om tegen 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Het kwantificeert de rol van elke technologie in het leveren van CO2-emissiereducties en doet concrete politieke en technische aanbevelingen om deze doelstelling te ondersteunen.

 

 

 

Om het stappenplan uit te werken, hebben deskundigen uit de Europese cementindustrie in detail gekeken naar de rol van sleuteltechnologieën bij het verminderen van de uitstoot in elke fase van de cement- en betonwaardeketen. De CO2-uitstoot kan inderdaad worden verminderd door in elke fase van de waardeketen - klinker, cement, beton, bouw en (her)carbonatatie - op te treden om tegen 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Dit vereist de inzet van bestaande en nieuwe technologieën. Het gaat bijvoorbeeld om het gebruik van niet-recycleerbaar afval en biomassa-afval ter vervanging van fossiele brandstoffen; energie-efficiëntere ovens; de ontwikkeling van innovatieve koolstofarme cementen; de inzet van baanbrekende technologieën voor het afvangen en opslaan/gebruiken van koolstof (CCUS); en geoptimaliseerde betonmixen en bouwtechnieken. In het stappenplan voor koolstofneutraliteit wordt uitvoerig ingegaan op de rol van deze technologieën bij de vermindering van de emissies in elke fase van de cement- en betonwaardeketen.

 

 

 

Het volgende diagram toont de CO2-reductie in de cement-waardeketen.

 

 

 

 

 

 

Beslissende politieke actie nodig op belangrijke gebieden

 

 

 

Het stappenplan voor koolstofneutraliteit van CEMBUREAU toont aan dat het bereiken van een netto nuluitstoot in de cement- en betonwaardeketen tegen 2050 haalbaar is. Om dit te bereiken zal de industrie op belangrijke gebieden daadkrachtige politieke actie moeten ondernemen:

 

 

 

  • Koolstofafvang, -gebruik en -opslag (CCUS) zal verantwoordelijk zijn voor 42% van de vermindering van de CO2-uitstoot in de sector. De EU moet dringend werk maken van de ontwikkeling van een pan-Europees CO2-transport- en -opslagnetwerk, de financiering van demonstratieprojecten voortzetten en de business case van de technologie ondersteunen door middel van staatssteun.

 

 

 

  • De vervanging van fossiele brandstoffen door niet-recycleerbaar en biomassa-afval en het gebruik van alternatieve grondstoffen zal nog eens 15% van de emissiereductie in de cementindustrie opleveren. Het beleid moet deze circulaire aanpak ondersteunen door het vervoer van afval tussen de EU-landen te vergemakkelijken en zowel het storten als de uitvoer van afval naar landen buiten de EU te ontmoedigen.

 

 

 

  • Het op demarkt brengen van koolstofarme cementproducten zal een extra emissiereductie van 13% opleveren. Het komende beleid moet erop gericht zijn de CO2-voetafdruk van het Europese bouwwerk te verminderen, gebaseerd zijn op een levenscyclusbenadering en de marktintroductie van koolstofarme producten stimuleren.

 

 

 

  • Een gelijk speelveld op het gebied van koolstof, zekerheid op het gebied van regelgeving en een ambitieuze industriële transformatieagenda zullen van cruciaal belang zijn om de investeringen te doen die nodig zijn om koolstofneutraliteit te bereiken.

 

 

 

Het EEIP draagt bij aan de routekaart door als projectpartner van het door de EU gefinancierde project RETROFEED en Secilde cementsector te vertegenwoordigen. Het is vooral bedoeld om het gebruik van steeds meer variabele, biogebaseerde en circulaire grondstoffen in de procesindustrie mogelijk te maken door het aanpassen van kernapparatuur en het implementeren van een geavanceerd monitoring- en controlesysteem, en om de exploitanten van de installaties te ondersteunen door middel van een DSS - beslissingsondersteunend systeem - dat de productieketen bestrijkt.

 

Meer over RETROFEED hier.

 


Over Rod Janssen

Janssen

Rod Janssen is de voorzitter van Energy Efficiency in Industrial Processes (EEIP). Rod is ook lid van verschillende stuurgroepen en besturen zoals de ICP Europe Steering Group, de SEIF-adviesraad en het bestuur van ECEEE.


Gerelateerde Inhoud