Financiering

DEEP 2.0 - Energie-efficiëntie ontdoen van risico's door betere referentiegegevens

28 september 2021 door Carsten Glenting
DEEP 2.0 - Energie-efficiëntie ontdoen van risico's door betere referentiegegevens

Het De-risking Energy Efficiency Platform (DEEP) is een open-source databank voor prestatiemonitoring en benchmarking van energie-efficiëntie-investeringen. DEEP biedt een beter inzicht in de reële risico's en voordelen van investeringen in energie-efficiëntie door marktgegevens en investeringsgegevens te verstrekken. Het bevat nu gegevens over meer dan 17 000 energie-efficiëntieprojecten in gebouwen en de industrie van 30 gegevensleveranciers. DEEP 2.0 is beschikbaar op: deep.eefig.eu

 

Energie-efficiëntie in gebouwen en de industrie is niet alleen de goedkoopste brandstof voor de EU-economie, maar levert ook veel niet-energetische voordelen op (minder luchtverontreiniging, beter binnencomfort, minder aandoeningen van de luchtwegen). Desondanks ligt het niveau van de investeringen in energierenovatie aanzienlijk onder het niveau dat Europa nodig heeft om zijn klimaatambities te halen.

 

Het DEEP-platform is ontwikkeld door de Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG), die is opgericht door DG ENER van de Europese Commissie en het Finance Initiative van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP FI) om publieke en private financiële instellingen, vertegenwoordigers van de industrie, sectordeskundigen en beleidsmakers samen te brengen om de belemmeringen voor de langetermijnfinanciering van energie-efficiëntie te identificeren en oplossingen voor te stellen. Het platform pakt de uitdaging aan dat gebrek aan bewijs over de prestaties van EE-investeringen de voordelen en het financiële risico moeilijker in te schatten maakt, wat in het EEFIG 2015-rapport "Energy Efficiency - the first fuel for the EU Economy" werd aangemerkt als een belangrijke belemmering voor het opschalen van de financiering van energie-efficiëntie.

 

De visie is om gedetailleerde analyses en gegevens over de prestaties van investeringen in energie-efficiëntie te verstrekken ter ondersteuning van de beoordeling van de voordelen en financiële risico's. Dit gebeurt door de openbaarmaking van duizenden datapunten met de reële technische en financiële gegevens van uitgevoerde energie-efficiëntieprojecten in de hele economie. Het DEEP-platform is een bron van informatie over operationeel risicobeheer, die projectontwikkelaars, financiers en investeerders zal helpen de risico's en baten van energie-efficiëntie-investeringen in heel Europa beter in te schatten.

 

DEEP 2.0

Eind juni 2021 hebben wij het nieuwe DEEP 2.0 gelanceerd. Het vernieuwde platform heeft een nieuwe visuele identiteit en diverse verbeteringen op basis van feedback van gebruikers: Nieuwe structuur waarbij meer informatie direct beschikbaar is op de landingspagina en toegankelijk is zonder te registreren als gebruiker of in te loggen; Nieuwe gegevensvelden voor gebouwen geïntegreerde RE en velden die aansluiten op de nieuwe EU-taxonomie; Verbeterde benchmarkingtool waarmee gebruikers hun eigen portefeuille kunnen benchmarken tegen DEEP-gegevens, evenals benchmarking tussen door de gebruiker gedefinieerde subsets van de DEEP-gegevens; Meer geavanceerde risico-indicatoren (skewness, kurtosis en Value at Risk); en Eenvoudiger toegang tot DEEP-analyse via API met uitgewerkt voorbeeld.

 

DEEP KPI's - Terugverdientijd vs. Vermijdingskosten

De belangrijkste KPI's die in de DEEP worden weergegeven, zijn de terugverdientijd (het aantal jaren dat nodig is om de besparing terug te verdienen) en de vermijdingskosten (gemiddelde investeringskosten in eurocent voor elke bespaarde kWh energie gedurende de levensduur van de energie-efficiëntiemaatregel). Hoewel de terugverdientijd-KPI nog steeds vaak wordt gebruikt bij investeringsbeslissingen, is het toch geen bevredigende maatstaf van projecteconomie vanuit economisch oogpunt, aangezien het geen rekening houdt met de financieringskosten en geen rekening houdt met verschillen in de levensduur van de investering. Dit wordt aangepakt door de vermijdingskosten-KPI, die intuïtief moet worden beschouwd als de levenscycluskosten van energie (LCOE) van energiebesparingen als gevolg van de investering in de energie-efficiëntiemaatregel (DEEP biedt de gebruiker de mogelijkheid om de discontovoet voor de vermijdingskosten te selecteren). Dit maakt ook een directe vergelijking mogelijk met de productiekosten van conventionele en hernieuwbare energie.

 

DEEP-resultaten - Gebouwen

Voor de meer dan 7.700 energie-efficiëntieprojecten in gebouwen die in DEEP zijn opgenomen, bedraagt de mediane terugverdientijd 5 jaar en de mediane vermijdingskosten 3,1 eurocent/kWk (vóór discontering).

Uitgesplitst naar laaghangend fruit, zoals de renovatie van verlichtings- en verwarmingssystemen (gemiddeld ongeveer 3 jaar terugverdientijd) en energie-efficiënte renovaties van de gebouwschil (gemiddeld 11 jaar terugverdientijd), zijn er aanzienlijke verschillen in terugverdientijd, zoals wordt geïllustreerd in figuur 1 hieronder.

 

Figuur 1: Europese gebouwen in DEEP, terugverdientijd voor energierenovaties - Bron: DEEP-schermafbeelding

 

Renovaties van de energie-efficiëntie van de bouwschil hebben echter een langere levensduur dan renovaties van verlichtings- en verwarmingssystemen en moeten daarom worden vergeleken op basis van de vermijdingskosten, zoals geïllustreerd in figuur 2 hieronder (vanuit sociaaleconomisch oogpunt met een rendementspercentage van 2%). Renovatie van de bouwschil is dus vanuit sociaaleconomisch oogpunt even aantrekkelijk als renovatie van verlichtings- en verwarmingssystemen - zelfs voordat de vele niet-energetische voordelen van renovatie van de bouwschil worden meegerekend (minder luchtverontreiniging, beter binnencomfort, minder aandoeningen van de luchtwegen).

 

Figuur 2: Europese gebouwen in DEEP, vermijdingskosten (eurocent/kWh) voor energierenovaties (bij een sociaaleconomische discontovoet van 2%) - Bron: DEEP-schermafbeelding

 

Maar de langere terugverdientijd voor de renovatie van de bouwschil stelt het financiële rendement op de proef, zoals wordt geïllustreerd in figuur 3 hieronder (waarbij een sociaaleconomisch rendementspercentage van 2% wordt vergeleken met een financieel gezichtspunt met een rendementspercentage van 6%).

 

Figuur 3: Europese gebouwen in DEEP, Vermijdingskosten (eurocent/kWh) voor energierenovatie van de bouwschil (vergelijking van de vermijdingskosten vanuit sociaaleconomisch en financieel oogpunt) - Bron: DEEP-schermafbeelding

 

De conclusie is dat diepere renovaties vanuit sociaaleconomisch oogpunt aantrekkelijk zijn, maar toegang tot langetermijnfinanciering tegen aantrekkelijke voorwaarden vereisen.

 

DEEP-resultaten - Industrie

Voor de meer dan 9 400 industriële energie-efficiëntieprojecten in DEEP bedraagt de mediane terugverdientijd 3,4 jaar en de mediane vermijdingskosten 2,7 eurocent/kWk (vóór discontering) en 3,8 eurocent/kWh (wanneer een financiële rendementseis van 6% wordt toegevoegd).

 

Figuur 4: Europese industrie in DEEP - Terugverdientijd per maatregel - Bron: DEEP screenshot

 

DEEP laat dus duidelijk zien dat energie-efficiëntie de goedkoopste bron van schone brandstof is en dat veel energie-efficiëntieprojecten een terugverdientijd van minder dan 4 jaar hebben.

 

Waarom zou u DEEP gebruiken?

Voor de gebruikers biedt DEEP geanonimiseerde historische gegevens die gestructureerd zijn volgens de belangrijkste projectkenmerken (geografie, energie-efficiëntiemaatregelen, verificatiestatus, industrie / type gebouw, meervoudige voordelen, enz.) Bovendien biedt het platform inzicht in financiële prestatie-indicatoren zoals de terugverdientijd (waarmee de minimaal vereiste looptijd van de lening kan worden beoordeeld) en de verdisconteerde vermijdingskosten (waarmee de financiële levensvatbaarheid bij verschillende rentepercentages en energieprijzen kan worden beoordeeld). Hieruit blijkt duidelijk dat er veel investeringsmogelijkheden zijn in energie-efficiëntie in zowel gebouwen als de industrie. Financiële instellingen kunnen hun eigen individuele projecten of portefeuilles als particuliere projecten uploaden en deze benchmarken met door de gebruiker geselecteerde deelverzamelingen van de projecten in DEEP.

 

Het anonimiseren van de gegevens gebeurt in hoofdzakelijk twee stappen. Ten eerste uploadt de gegevensverstrekker individuele gegevensrecords met geselecteerde informatie. Ten tweede aggregeert de databank projecten, zodat gebruikers de projecten niet kunnen identificeren uit de grafische en tabulaire presentatie van gegevens binnen het platform. DEEP wordt gefinancierd door het DG Energie van de Europese Commissie en de gedeelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld, niet met derden gedeeld en alleen in geaggregeerde analyses getoond.

Dit stelt financiële instellingen en andere gegevensverstrekkers in staat bij te dragen tot de risicovermindering bij de financiering van energie-efficiëntie in gebouwen en de industrie en daardoor tot het koolstofvrij maken van de EU-economie zonder de vertrouwelijkheid van de gegevens in het gedrang te brengen.

 

Bezoek DEEP op deep.eefig.eu om beter geïnformeerd te raken!


Over Carsten Glenting

Glenting

Carsten Glenting is partner bij Viegand Maagøe, een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en groene transitie. Hij heeft een M.Sc. in wiskunde en financiën en heeft 30 jaar ervaring in management consultancy, als CFO voor energiebedrijf, en als fondsbeheerder. Carsten leidt sinds 2015 het secretariaat van de Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) en heeft leiding gegeven aan de ontwikkeling van het De-risking Energy Efficiency Platform (DEEP).


Gerelateerde Inhoud