Beleid en regelgeving

Industrie en Europa's "Fit for 55"-pakket

07 september 2021 door Rod Janssen
Industrie en Europa's "Fit for 55"-pakket

In juli heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen goedgekeurd - het zogenaamde "Fit for 55"-pakket - om het klimaat-, energie-, ruimtelijkeordenings-, vervoers- en belastingbeleid van de EU geschikt te maken om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Zoals de Commissie stelt, is het bereiken van deze emissiereducties in het volgende decennium van cruciaal belang om Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken en deEuropese Green Deal tot een realiteit te maken.

Het"Fit for 55"-pakket, dat honderden bladzijden wetgevingsvoorstellen omvat, omvat hogere streefcijfers voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, een nieuwe EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS) voor gebouwen en wegvervoer, een grondige herstructurering van de energiebelasting in Europa, de invoering van een aanpassingsmechanisme voor de koolstofgrens, herziene CO2-emissienormen voor nieuwe auto's en nog veel meer. Het zal een hele uitdaging zijn om al die voorstellen door het goedkeuringsproces van de EU te loodsen. Maar gezien de urgentie die uit het laatsteIPCC-rapport blijkt, moet alles in het werk worden gesteld om tot volledige uitvoering te komen.

Laten we eens kijken naar wat er nieuw wordt voorgesteld voor de industrie in deontwerpherziening van de richtlijn energie-efficiëntie.

In de oorspronkelijke EED uit 2012 bevatte artikel 8 één verplichting voor energie-intensieve industrieën en verscheidene aanbevelingen voor de hele industrie. De enige verplichting voor EII's uit de EED van 2012 is de eis om regelmatig verplichte energieaudits te laten uitvoeren. Deze verplichting kan worden opgeheven als het bedrijf een energiebeheersysteem (bv. ISO 50001) heeft ingevoerd. Hoewel de audits voor de grote industrie verplicht zijn, is er geen verplichting om de aanbevelingen uit te voeren. De EED stelt echter dat de lidstaten programma's moeten ontwikkelen voor kleine en middelgrote ondernemingen om energieaudits te ondergaan en vervolgens verder te gaan met de uitvoering van de aanbevelingen. De Europese Commissie heeft deze inspanningen gesteund door verschillende projecten te financieren via het Horizon 2020-programma (nu Horizon Europa).

Het nieuwe voorstel bevat een aantal aanbevolen wijzigingen:

  • Ondernemingen met een gemiddeld jaarlijks verbruik van meer dan 100 TJ energie over de afgelopen 3 jaar moeten een energiebeheersysteem implementeren
  • Ondernemingen met een gemiddeld jaarlijks verbruik van meer dan 10 TJ energie in de afgelopen drie jaar moeten een energieaudit ondergaan. De energieaudits moeten om de 4 jaar op een onafhankelijke en kostenefficiënte manier worden uitgevoerd door gekwalificeerde of geaccrediteerde deskundigen
  • De resultaten van de audits moeten worden doorgegeven aan het management van de onderneming en, indien van toepassing, worden gepubliceerd in het jaarverslag van de onderneming
  • De lidstaten moeten transparante en niet-discriminerende minimumcriteria voor energieaudits vaststellen.
  • Ook hier moeten de lidstaten programma's ontwikkelen om kleine en middelgrote ondernemingen aan te moedigen energieaudits te ondergaan en de aanbevelingen vervolgens uit te voeren
  • de lidstaten kunnen steunregelingen voor het mkb opzetten, ook als deze vrijwillige overeenkomsten hebben gesloten, om de kosten van een energieaudit en van de uitvoering van zeer kosteneffectieve aanbevelingen te dekken.

Zoals te zien is, zijn er verschillende wijzigingen. Deze moeten ook worden gezien in de context van de versterking van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU ETS). De vierde fase, die in 2021 is ingegaan, is bedoeld om de EU te helpen haar BKG-emissiedoelstellingen voor 2030 te halen om te voldoen aan de klimaatovereenkomst van Parijs.

Deze moeten worden gezien in de context van ander gerelateerd EU-beleid. Met de nieuwe industriestrategie van de EU (maart 2020 en bijgewerkt in mei 2021) wordt getracht een evenwicht te vinden tussen de doelstellingen van een mondiaal concurrerende en wereldwijd toonaangevende industrie en een industrie die de weg naar klimaatneutraliteit effent, door middel van een aantal initiatieven ter ondersteuning van de industrie op haar weg naar klimaatneutraliteit. In maart 2020 heeft de EC een nieuw actieplan voor de circulaire economie goedgekeurd - een van de belangrijkste blokken van de European Green Deal. Het actieplan omvat zowel wetgevende als niet-wetgevende maatregelen. In november 2019 heeft de groep op hoog niveau voor energie-intensieve industrieën een masterplan ontwikkeld om de Commissie te adviseren over het beleidskader dat nodig is om de overgang naar lage emissies in goede banen te leiden en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de industrie op peil te houden.

Er zijn ook enkele andere initiatieven geweest die tot op zekere hoogte zullen helpen. De volgende twee zijn bijzonder belangrijk:

  • De EU en de Groep van technische deskundigen (TEG) inzake duurzame financiering hebben in juni 2020 deEU-Taxonomie voor duurzame activiteiten gepubliceerd, die op 12 juli 2020 in werking is getreden. De EU-Taxonomie presenteert een uniforme taal die helpt om te onderscheiden welke investeringen bijdragen aan de Europese milieudoelstellingen en introduceert een classificatiesysteem, waarbij een lijst van ecologisch duurzame economische activiteiten wordt opgesteld, met inbegrip van energie-efficiëntieaspecten.
  • De groep financiële instellingen voor energie-efficiëntie(EEFIG) heeft een werkgroep voor de industrie die de praktijken van de industrie op het gebied van energie-efficiëntie moet evalueren, de belangrijkste hinderpalen en drijfveren voor het verbeteren van de energie-efficiëntie moet inventariseren en beoordelen, beste praktijken moet inventariseren en aanbevelingen moet doen aanDG ENER over welke instrumenten en beleidsinstrumenten waarschijnlijk het meest effectief zijn om de investeringen in energie-efficiëntie in de industrie te verhogen. De werkgroep zal de resultaten van deze fase van zijn werk later dit jaar presenteren.

Slotopmerkingen

De industrie weet over het algemeen dat zij koolstofarm moet worden als Europa zijn energie- en klimaatdoelstellingen op lange termijn wil halen. Zij weet ook dat zij moet overleven nu de economie de stappen zet om uit het slop van de COVID-19-pandemie te geraken.

Nu het voorstel het goedkeuringsproces in het Europees Parlement en de Europese Raad doorloopt, zullen er mogelijkheden zijn om enige invloed uit te oefenen. Het zal interessant zijn het goedkeuringsproces te volgen om de acties en reacties van de verschillende belanghebbenden te zien.

Belangrijk is dat in de ontwerprichtlijn aanzienlijke prioriteit wordt gegeven aan het beginsel "energie-efficiëntie eerst". Hoewel we weten dat er veel instrumenten zijn om de industrie te helpen koolstofarm te maken, zou dat beginsel moeten doen aarzelen om blindelings een andere richting in te slaan zonder ervoor te zorgen dat de energievraag zorgvuldig en in een eerste fase aandacht krijgt. De industrie zal er baat bij hebben. Wij allemaal.


Over Rod Janssen

Janssen

Rod Janssen is de voorzitter van Energy Efficiency in Industrial Processes (EEIP). Rod is ook lid van verschillende stuurgroepen en besturen zoals de ICP Europe Steering Group, de SEIF-adviesraad en het bestuur van ECEEE.


Gerelateerde Inhoud