Privacybeleid

1. 1. Een overzicht van de gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de beheerder van de website. De contactgegevens van de exploitant zijn te vinden in de vereiste wettelijke kennisgeving van de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem die u gebruikt of wanneer u de pagina bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst ervan, de ontvangers en het doel van het verzamelen ervan. U heeft ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de wettelijke verklaring staat vermeld als u verdere vragen heeft over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en hulpmiddelen van derden

Bij het bezoeken van onze website kunnen statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. dat we u niet kunnen identificeren aan de hand van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie vindt u in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit verband kunt uitoefenen.

2. 2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via het internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan veiligheidsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Mededeling met betrekking tot de verantwoordelijke voor deze website

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Energie-efficiëntie in industriële processen VZW Klauwertslaan 6 1050 Brussel-België

Telefoon: +32 (0)2 740.43.64 Email: privacy@ee-ip.org

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking herroepen. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal worden verwerkt.

Recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instanties

Indien er sprake is van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor zaken die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Belgische staat waar ons bedrijf is gevestigd. De functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens zijn te vinden op de volgende link: www.privacycommission.be.

Recht op gegevensdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch in een standaard, machinaal leesbaar formaat aan uzelf of aan een derde partij te laten leveren. Indien u de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke partij wilt doorgeven, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons als exploitant van de site stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen in de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van "http" in "https" en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, wissen

Zoals toegestaan door de wet, heeft u het recht om op elk moment gratis informatie te krijgen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals over de oorsprong ervan, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. U heeft ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in onze wettelijke verklaring staat vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp van de persoonsgegevens.

Verzet tegen promotionele e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die worden gepubliceerd in het kader van de wettelijke vereisten van de website met betrekking tot het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde promotie- en voorlichtingsmateriaal. De exploitant van de website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen indien ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mail spam, wordt ontvangen.

3. 3. Verzameling van gegevens op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina's maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies", die na uw bezoek automatisch worden verwijderd. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan de site.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of dat ze altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd als u uw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies die u wilt gebruiken (zoals het winkelwagentje) te bieden, worden opgeslagen in overeenstemming met Art. 6 lid 1, letter f van GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een optimale dienstverlening zonder technische fouten te garanderen. Indien er ook andere cookies (zoals die welke worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, zullen deze apart worden behandeld in dit privacybeleid.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft in "serverlogbestanden". Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Gastheernaam van de toegang tot de computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) (f) GDPR, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract na te komen of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, verzamelen wij de op het formulier ingevulde gegevens, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Wij delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

Wij verwerken de gegevens die u op het contactformulier invult dan ook alleen met uw toestemming per Art. 6 (1)(a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u vraagt om de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel van de opslag ervan niet meer van toepassing is (bijv. na het voldoen aan uw verzoek). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, blijven onaangetast door deze bepaling.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover het nodig is om juridische relaties met ons aan te gaan of te wijzigen (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) (b) GDPR, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract na te komen of voor maatregelen voorafgaand aan een contract. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens bij de toegang tot onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om u toegang te geven tot onze dienst of om u daarvoor te factureren.

Verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Overdracht van gegevens bij het afsluiten van een contract

Wij geven persoonlijk identificeerbare gegevens alleen door aan derden voor zover dat nodig is om aan de voorwaarden van uw contract te voldoen, bijvoorbeeld aan bedrijven die belast zijn met de levering van goederen op uw locatie of aan banken die belast zijn met de verwerking van uw betalingen. Uw gegevens worden niet doorgegeven voor andere doeleinden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) GDPR, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt voor de uitvoering van een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

Overdracht van gegevens bij het aanmelden voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonlijk identificeerbare gegevens alleen door aan derden voor zover dat nodig is om aan de voorwaarden van uw contract met ons te voldoen, bijvoorbeeld aan banken die belast zijn met de verwerking van uw betalingen.

Uw gegevens worden niet doorgegeven voor andere doeleinden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) GDPR, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt voor de uitvoering van een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

4. 4. Sociale media

Inhoud delen via plugins (Facebook, Google+1, Twitter, enz.)

De inhoud van onze pagina's kan worden gedeeld op andere sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+. Deze tool legt pas direct contact tussen de netwerken en de gebruikers nadat de gebruikers op een van deze knoppen hebben geklikt.

Deze tool draagt niet automatisch gebruikersgegevens over aan de beheerders van deze platformen. Als gebruikers zijn ingelogd op een of meer van de sociale netwerken, zullen de Like, +1 en Share knoppen voor Facebook, Google+1, Twitter, etc. een informatievenster tonen waarin de gebruiker de tekst kan bewerken voordat deze wordt verzonden.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina delen op sociale netwerken zonder dat hun providers profielen van het surfgedrag van de gebruikers aanmaken.

Facebook-plugins

Onze website bevat plugins voor het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA. De Facebook-plugins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de Like-button op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze site bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Hierdoor kan Facebook informatie over uw bezoek aan onze site vanaf uw IP-adres ontvangen. Als u op de "Like-button" van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze site koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat wij als exploitant van deze site geen kennis hebben van de inhoud van de gegevens die aan Facebook worden doorgegeven of van de manier waarop Facebook deze gegevens gebruikt. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site koppelt aan uw Facebook-account, log dan uit bij uw Facebook-account.

Twitter plugin

Functies van de Twitter service zijn geïntegreerd in onze website en app. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Wanneer u Twitter en de "Retweet"-functie gebruikt, worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers kenbaar gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van deze pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie over het privacybeleid van Twitter vindt u op https://twitter.com/privacy.

Uw privacyvoorkeuren bij Twitter kunnen worden gewijzigd in uw accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Google+ plugin

Onze pagina's maken gebruik van Google+ functies. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Verzameling en openbaarmaking van informatie: Met behulp van de Google +1-knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. Door middel van de Google+ button kunnen u en andere gebruikers aangepaste inhoud van Google en onze partners ontvangen. Google bewaart zowel het feit dat u +1'd een stukje inhoud heeft als informatie over de pagina die u bekijkt wanneer u op +1 klikt. Uw +1 kan samen met uw profielnaam en foto worden weergegeven in Google-services, bijvoorbeeld in de zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en in advertenties op het internet.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +-knop te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt door alle Google-services gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hebt gebruikt om inhoud te delen via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere informatie die u kan identificeren.

Gebruik van de verzamelde gegevens: Naast het bovengenoemde gebruik wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met het geldende privacybeleid van Google. Google kan samenvattende statistieken over de +1 activiteit van gebruikers publiceren of delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of affiliate websites.

LinkedIn-plugin

Onze site maakt gebruik van functies uit het LinkedIn-netwerk. De dienst wordt geleverd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Telkens wanneer een van onze pagina's met LinkedIn-functies wordt geopend, maakt uw browser een directe verbinding met de LinkedIn-servers. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze webpagina's hebt bezocht vanaf uw IP-adres. Als u de LinkedIn "Recommend" knop gebruikt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account, is het voor LinkedIn mogelijk om uw bezoek aan onze website te koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van deze pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door LinkedIn worden gebruikt.

Meer informatie is te vinden in het LinkedIn privacybeleid op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. 6. Analyse en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Het wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht naar de Verenigde Staten ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteiten en het internetgebruik voor de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Wij willen u er echter op wijzen dat u door dit te doen mogelijk niet van de volledige functionaliteit van deze website kunt genieten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Schakel Google Analytics uit.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Uitbestede gegevensverwerking

Wij hebben een overeenkomst met Google gesloten voor de uitbesteding van onze gegevensverwerking en implementeren de strenge eisen van de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Demografische gegevensverzameling door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische kenmerken van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en gegevens van bezoekers van derden. Deze verzamelde gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke individuele persoon. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen of u kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals beschreven in de paragraaf "Weigering van gegevensverzameling".

A1WebStats

Onze website maakt gebruik van de A1WebStats analytics service. De dienst wordt geleverd door A1WebStats Ltd, Canterbury Innovation Centre, University Road, Canterbury, Kent, CT2 7FG, Verenigd Koninkrijk. De A1WebStats tool voldoet aan de wet op de gegevensbescherming omdat het alleen informatie verstrekt die direct beschikbaar is in het publieke domein. De A1WebStats tool maakt gebruik van IP-tracking voor het identificeren van bezoekers en niet van cookies. Het verstrekt geen informatie, en kan dat ook niet, die de WHO heeft bezocht. Het geeft informatie over WAT bedrijf. Meer informatie is te vinden op https://www.a1webstats.com.

Voltooiing van een uitbesteed contract voor gegevensverwerking

Wij hebben een overeenkomst gesloten met A1WebStats LTD voor de uitbesteding van onze gegevensverwerking en implementeren de strenge eisen van de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van A1WebStats volledig.

7. 7. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van deze nieuwsbrief. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

Daarom verwerken wij de gegevens die u op het contactformulier invult alleen met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) GDPR. De toestemming voor het opslaan van uw gegevens en e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

De bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens worden gebruikt voor de verspreiding van de nieuwsbrief totdat u zich afmeldt en de gegevens worden gewist. Gegevens die wij voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

SendInBlue

Deze website maakt gebruik van de diensten van SendInBlue om nieuwsbrieven te versturen. Deze dienst wordt geleverd door SendinBlue SAS, 55 rue d'Amsterdam, 75008 Parijs, Frankrijk.

SendInBlue is een dienst die de distributie van nieuwsbrieven organiseert en analyseert. Als u gegevens verstrekt (bijvoorbeeld uw e-mailadres) om u te abonneren op onze nieuwsbrief, wordt deze opgeslagen op de SendInBlue-servers.

We gebruiken SendInBlue om onze nieuwsbrief campagnes te analyseren. Wanneer u een door SendInBlue verzonden e-mail opent, maakt een bestand dat is opgenomen in de e-mail (een webbaken genoemd) verbinding met de servers van SendInBlue. Dit stelt ons in staat om te bepalen of er een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links u aanklikt. Daarnaast wordt er technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan een specifieke ontvanger. Ze wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van onze newslettercampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op uw interesses.

Als u niet wilt dat uw gebruik van de nieuwsbrief door SendInBlue wordt geanalyseerd, dient u zich af te melden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien we een link in elke nieuwsbrief die we versturen. U kunt zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) (a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

De gegevens die bij de registratie voor de nieuwsbrief worden verstrekt, zullen worden gebruikt voor de verspreiding van de nieuwsbrief totdat u uw abonnement opzegt en deze gegevens van onze servers en die van SendInBlue worden verwijderd. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

Voor details, zie het SendInBlue privacybeleid op https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/.

Voltooiing van een gegevensverwerkingsovereenkomst

We hebben een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten met SendInBlue, waarin we SendInBlue verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden te verstrekken.

8. 8. Plugins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van YouTube, die worden bediend door Google. De exploitant van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066,USA.

Als u een van onze pagina's met een YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de YouTubeservers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u via YouTube uw browsergedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw YouTubeaccount.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit is een gerechtvaardigd belang in het kader van Art. 6 (1) (f) GDPR.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google-weblettertypen

Voor een uniforme weergave van de lettertypen wordt op deze pagina gebruik gemaakt van door Google geleverde webfonts. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browser cache om teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Google wordt er zich zo van bewust dat onze webpagina via uw IP-adres werd benaderd. Het gebruik van Google-webfonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 (1) (f) GDPR.

Indien uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaard lettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.