Steun voor het MKB om energie-efficiëntiemaatregelen te financieren

11 maart 2022 door Rod Janssen
Steun voor het MKB om energie-efficiëntiemaatregelen te financieren

Samenvatting

De groep financiële instellingen voor energie-efficiëntie (EEFIG) heeft met de financiële gemeenschap en relevante belanghebbenden samengewerkt om de particuliere financiering van energie-efficiëntie te versnellen. De huidige beleidsfocus ligt op de Europese Green Deal en binnen de kaders van het EU-herstelplan. Belangrijke belemmeringen voor het mkb zijn onder meer een gebrek aan bewustzijn, geringe beschikbaarheid van kapitaal, beperkte toegang tot aanvullende financiering, gebrek aan interne technische middelen en twijfels over het werkelijke besparingspotentieel. DEESME toont aan dat er belangrijke acties aan de gang zijn om Europa te helpen zijn klimaat- en energiedoelstellingen op lange termijn te bereiken. Door dergelijke acties te ondernemen, zullen kmo's ook bijdragen tot een vermindering van de invoer van fossiele brandstoffen uit onbetrouwbare bronnen.

 

Het project geeft een overzicht van ervaringen en strategieën voor het opzetten van ondersteuningsmechanismen, het omgaan met beperkte personele middelen, het begeleiden van kmo's bij acties en het bewustmaken van mogelijkheden. DEESME liet graag zien met welke uitdagingen en kansen het MKB te maken heeft en hoe het hen ondersteunt.

Open volledig artikel

Steun voor het MKB om energie-efficiëntiemaatregelen te financieren

De groep financiële instellingen voor energie-efficiëntie (EEFIG), die gezamenlijk wordt samengesteld door DG Energie van de Europese Commissie en het financieringsinitiatief van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP FI), werkt samen met de financiële gemeenschap en relevante belanghebbenden om de particuliere financiering van energie-efficiëntie te versnellen. De huidige beleidsfocus ligt op de Europese Green Deal en binnen de kaders van het EU-herstelplan.

Tijdens een recente vergadering van de EEFIG-werkgroep "Stimuleren van de vraag van consumenten naar investeringen in energie-efficiëntie" heeft Ivana Rogulj van het Institute for European Energy and Climate Policy (IEECP), die het door Horizon 2020 gefinancierde DEESME-project vertegenwoordigt, uitgelegd hoe DEESME een aanpak volgt omstrategisch denken te verankeren in de besluitvorming van ondernemingen om te helpen bij de noodzakelijke versnelling van de financiering van energie-efficiëntiemaatregelen. Kleine en middelgrote ondernemingen staan voor veel uitdagingen en het verbeteren van hun energieprestaties is niet altijd een prioriteit in hun dagelijkse activiteiten.

 

De belangrijkste punten die mevrouw Rogulj naar voren bracht, waren

  • Belangrijke belemmeringen voor het MKB zijn onder meer een gebrek aan bewustzijn, geringe beschikbaarheid van kapitaal, beperkte toegang tot aanvullende financiering, gebrek aan interne technische middelen en twijfels over het werkelijke besparingspotentieel.
  • Een overzicht van de literatuur bevestigt dat de meeste belemmeringen noch technisch, noch economisch van aard zijn, maar te maken hebben met gedrag: gebrek aan geïntegreerd ontwerp en systeemdenken, gebrek aan gegevens, moeilijkheid om energie-efficiëntiemaatregelen te kwantificeren, gebrek aan opleiding, beoordelingen waarin energie-efficiëntie niet is opgenomen, gebrek aan stimulansen, en variatie/inconsistentie in waargenomen resultaten, enz.
  • De meest gebruikelijke aanpak voor de evaluatie van energie-efficiëntieprojecten is de financiële analyse op basis van een kosten-batenanalyse, waarbij de neiging bestaat zich te concentreren op de kosten en opbrengsten die door het energie-efficiëntieproject zullen worden gegenereerd en de andere meervoudige voordelen die een dergelijke beslissing met zich meebrengt, te veronachtzamen of te onderschatten. Daarom is het belangrijk om de beslissing voor energie-efficiëntieprojecten te koppelen aan de bedrijfsmodellen en de strategische doelstellingen.
  • Het idee van DEESME is de perceptie van energie-audits als regulerende verplichtingen te veranderen, de reikwijdte van energie-audits uit te breiden tot buiten de directe voordelen van het nemen van maatregelen voor energie-efficiëntie, en energie-efficiëntie in verband te brengen met het onderliggende bedrijfsmodel en de verwezenlijking van de algemene bedrijfsdoelstellingen.
  • De erkenning van de meervoudige voordelen die samengaan met energie-efficiëntie is gebaseerd op de analyse van het bedrijfsmodel. Het bedrijfsmodel is een algemene beschrijving van de bedrijfslogica die een antwoord geeft op de meest elementaire vraag: hoe kan het bedrijf waarde creëren en vastleggen?
  • Het project geeft een overzicht van ervaringen en strategieën voor het creëren van ondersteuningsmechanismen, het omgaan met beperkte personele middelen, het begeleiden van KMO's naar acties en het bewustmaken van de mogelijkheden voor EE.

 

DEESME was blij aan een EEFIG-publiek in heel Europa te kunnen laten zien met welke uitdagingen en kansen het MKB te maken krijgt en hoe het project hen ondersteunt. DEESME toont aan dat er belangrijke acties aan de gang zijn om Europa te helpen zijn klimaat- en energiedoelstellingen op lange termijn te bereiken.

Door dergelijke acties te ondernemen, zullen kmo 's ook bijdragen tot een vermindering van de invoer van fossiele brandstoffen uit onbetrouwbare bronnen.


Gerelateerde Inhoud   #initiatief  #europese energie  #investeringen