Energie-audits in het mkb kunnen een groot energie-efficiëntiepotentieel in Europa ontsluiten: een focus op het Italiaanse model.

30 maart 2017 door Silvia Zinetti
Energie-audits in het mkb kunnen een groot energie-efficiëntiepotentieel in Europa ontsluiten: een focus op het Italiaanse model.

Samenvatting

Energie-audits spelen een essentiële rol bij de verwezenlijking van energiebesparingen op Europees niveau. Zij zijn een doeltreffend instrument om de nodige informatie te verstrekken over het bestaande energieverbruik en de mogelijkheden om energie te besparen. In Italië zijn er ongeveer 3 500 grote ondernemingen, terwijl er ongeveer 4,3 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen zijn in Italië. Het totale aantal energie-intensieve ondernemingen bedroeg 2 772[i] in 2014 en 2 929 in 2015. Deze ondernemingen hebben een belastingvermindering op de energiekosten van de elektriciteitsrekening. Vanaf 20 juli 2016 kunnen energieaudits alleen nog worden uitgevoerd door entiteiten of gekwalificeerde deskundigen die zijn gecertificeerd door erkende instanties

ESCO's onder UNI CEI 11 11. Italië is de thuisbasis van de grootste industriële en dienstverlenende bedrijven in Italië, met 2.772 [i] volgens het Italiaanse nationale Instituut voor de Statistiek (ISTAT), en 2.929 van de Italiaanse nationaleInstituut van hoogwaardige audits. vanaf 20 juli 2016 de Europese Commissie (ESCO's.

Open volledig artikel

Energie-audits in het mkb kunnen een groot energie-efficiëntiepotentieel in Europa ontsluiten: een focus op het Italiaanse model.

Energie-audits spelen een essentiële rol bij de verwezenlijking van energiebesparingen op Europees niveau. Zij zijn een doeltreffend instrument om de nodige informatie te verstrekken over het bestaande energieverbruik en de mogelijkheden om energie te besparen.

Het instrument "energie-audit", dat voor het eerst werd geïntroduceerd door de American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) na de oliecrisis van 1973, is in Europa populair geworden sinds het begin van de jaren negentig. Het kwam voor in artikel 7 van Richtlijn 93/76/EEG van de Raad, in artikel 12 van Richtlijn 2006/32/EG, en in artikel 8 van de huidige Richtlijn 2012/27/EU, ook bekend als de richtlijn energie-efficiëntie (EED).

In artikel 2, punt 25, van de EED wordt "energieaudit" als volgt gedefinieerd:

"Energieaudit: een systematische procedure met als doel het verkrijgen van voldoende kennis van het bestaande energiegebruiksprofiel van een gebouw of groep gebouwen, een industriële of commerciële werking of installatie of een private of publieke dienst, het identificeren en kwantificeren van kosteneffectieve energiebesparingsmogelijkheden en het rapporteren van de bevindingen;"

De EED-richtlijn versterkt de energieaudit-verplichtingen voor de lidstaten. Met name artikel 8, lid 4, van de richtlijn maakt energie-audits verplicht voor grote ondernemingen. De richtlijn verplicht grote ondernemingen echter niet om de aanbevelingen van de audit daadwerkelijk uit te voeren. Voorts legt artikel 8, lid 2, weliswaar sterk de nadruk op kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) en adviseert het "de lidstaten programma's te ontwikkelen om KMO's aan te moedigen energieaudits te ondergaan en de aanbevelingen van deze audits vervolgens ten uitvoer te leggen", maar stelt het geen verplichte energieaudit-eisen voor KMO's.

Na de tenuitvoerlegging van de EED-richtlijn ontdekken we nu beste praktijken van sommige lidstaten die verder gaan dan de EED-bepalingen en een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van Europa. Volgens een recente studie van de Europese Commissie over energie-efficiëntie in het bedrijfsleven[i] hebben landen als Italië, Portugal, België (Vlaanderen) en Roemenië wel degelijk bindende voorschriften voor de uitvoering van de in de energieaudit vastgestelde maatregelen, hoewel die alleen van toepassing zijn op energie-intensieve bedrijven. Aangezien in de definitie van kmo's in artikel 2, punt 26, van de EED niet wordt verwezen naar energie-intensiteit of energieverbruik, kan een energieverbruikend bedrijf ook een kmo zijn.

In dit bericht wordt ingegaan op het in Italië ontwikkelde model, dat twee innovatieniveaus omvat: - ·

 1. Energie-audits bij KMO's als energieverbruikende bedrijven;
 2. Verplichte uitvoering van de vastgestelde maatregelen door energieverbruikende bedrijven.

Het Italiaanse model

In Italië is de EED geratificeerd met het wetgevingsdecreet n.102 van 04/07/2014 (Wetsdecreet 102/2014), dat grote bedrijven en energieverbruikende bedrijven verplicht om een energie-audit uit te voeren voor 5 december 2015, en ten minste om de vier jaar. Gecertificeerde bedrijven met ISO 50001, EN ISO 14001 en EMAS zijn vrijgesteld van deze verplichting als het systeem een energieaudit omvat overeenkomstig bijlage II van het wetgevingsdecreet.

Het decreet bepaalt ook dat energieverbruikende bedrijven niet alleen de energie-audit moeten ondergaan, maar ook de vastgestelde efficiëntiemaatregelen binnen een redelijke termijn moeten uitvoeren, of als alternatief een beheersysteem moeten invoeren dat voldoet aan de ISO 50001-normen.

Definities

Een organisatie komt in aanmerking als grote onderneming als zij meer dan 250 mensen in dienst heeft, een jaaromzet heeft van meer dan 50 miljoen euro of een jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro.

Een energieverbruikende onderneming komt in aanmerking indien:

 • Het meer dan 2,4 GWh elektrische energie of energie anders dan elektriciteit verbruikt;
 • De verhouding tussen energiekosten en omzet van meer of gelijk aan 3%.

Aantal ondernemingen dat verplicht een energieaudit moet ondergaan

Volgens het verslag "Structuur en concurrentievermogen van ondernemingen" van het Italiaans Nationaal Instituut voor de Statistiek (ISTAT) zijn er in Italië ongeveer 3.500 grote ondernemingen, terwijl er ongeveer 4,3 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen op het grondgebied zijn. De volgende figuur illustreert de belangrijkste indicatoren voor industriële en dienstverlenende ondernemingen in Italië.

 

Figuur 1 Belangrijkste indicatoren voor individuele en dienstverlenende ondernemingen in Italië (2011) (Bron: EEAP)

 

Door energie-intensieve ondernemingen op te nemen, breidt het wetgevingsdecreet de verplichting uit tot ondernemingen ongeacht hun omvang. Het totale aantal energie-intensieve ondernemingen bedroeg 2 772[i] in 2014 en 2 929 in 2015. Deze ondernemingen genieten een belastingvermindering op de energiekosten van de elektriciteitsfactuur.

Garantie voor kwaliteitsaudits

Vanaf 20 juli 2016 mogen energie-audits alleen nog worden uitgevoerd door entiteiten of gekwalificeerde deskundigen die gecertificeerd zijn door geaccrediteerde instanties (ESCO's volgens UNI CEI 11352, EGE volgens UNI CEI 11339, Energie-auditor volgens UNI 16247 - 5)[ii].

Sancties

Verplichte ondernemingen die nalaten binnen de termijn een energie-audit af te leveren, kunnen een administratieve boete krijgen die kan oplopen tot 40 000 euro. Bovendien kan, indien de audit niet voldoet aan de in het decreet gestelde auditvereisten, een administratieve boete worden opgelegd die kan oplopen tot 20 000 euro. De sanctie ontslaat de onderneming niet van de energie-audit, die binnen zes maanden na het opleggen van de sanctie bij ENEA moet worden ingediend.

De rol van ENEA om de doeltreffendheid van de bepalingen te waarborgen

ENEA is het acroniem voor het Italiaanse nationale agentschap voor nieuwe technologieën, energie en duurzame economische ontwikkeling. Het agentschap beheert een databank van ondernemingen die verplicht zijn energieaudits te ondergaan, voert controles uit om ervoor te zorgen dat de auditvoorschriften worden nageleefd door middel van een jaarlijkse willekeurige selectie van de ondernemingen die aan de verplichting zijn onderworpen (ten minste 3%). De controleactiviteiten omvatten ook inspecties "ter plaatse". Vanaf juni 2016 schrijft ENEA een jaarlijks samenvattend verslag van de auditactiviteiten en -resultaten.

Resultaten

Volgens ENEA zijn de volgende resultaten geleverd in het kader van artikel 8 van het wetgevingsdecreet 102/2014 en als volgt samengevat:

 1. 14 342 audits van 7 516 bedrijven werden verzonden in december 2015, oplopend tot 8 461 met 15 685 audits tegen eind juni 2016.[iii]
 2. In 2015 werd ongeveer 63% van de energie-audits uitgevoerd door grote ondernemingen, terwijl ongeveer 37% door energie-intensieve ondernemingen werd uitgevoerd.
 3. 95% van de energie-intensieve ondernemingen voldeed aan de wettelijke eisen voor energie-audits. - ·
 4. De meeste energie-audits in 2015 werden uitgevoerd door de productiesector (ongeveer 47%), gevolgd door de groot- en detailhandel (16,3%).
 5. In 2015 waren 450 ondernemingen gecertificeerd volgens de ISO 50001-normen en 115 ondernemingen met een energiemanager en tegelijk ISO 50001-gecertificeerd (51 in de industriële sector, 32 in de energie- en netwerkdienstensector).
 6. Ongeveer 700 boetes werden opgelegd aan in gebreke blijvende ondernemingen na de door het ministerie van Economische Ontwikkeling uitgevoerde controleactiviteiten (125 of ongeveer 20% voor energie-intensieve ondernemingen).

De volgende figuur toont de energie-audits die tot 5 december 2015 op grond van artikel 8 van het wetsbesluit 102/2014 zijn afgeleverd, per verschillende sector.

Figuur 2 Ondergane energie-audits volgens artikel 8 Wetsdecreet 102/2014 (Bron: ENEA)

 

De focus op kmo's en het regionale leiderschap

Italië heeft zich sinds de jaren negentig gericht op energiebesparing in de industriële sector en het mkb. Met name werden Europese fondsen gebruikt om in de jaren 1989-1991 een energieauditcampagne uit te voeren in Midden- en Zuid-Italië, waarbij meer dan 500 kmo's uit verschillende sectoren werden bestreken en energiebesparingsmaatregelen voor ongeveer 260 ktoe werden geïdentificeerd.

Bij het decreet van 12 mei 2015 is, zoals bepaald in artikel 8, lid 9, van het wetgevingsdecreet 102/2014, tot 2020 jaarlijks 15 miljoen euro uitgetrokken voor de medefinanciering van regionale programma's die gericht zijn op de uitvoering van energieaudits voor het mkb of op de invoering door het mkb van een energiebeheersysteem dat voldoet aan de ISO 50001-normen. De begunstigden van de stimulans moeten de vastgestelde energie-efficiëntiemaatregelen uitvoeren of de ISO 50001-certificering behalen. In het Italiaanse actieplan voor energie-efficiëntie (EEAP) van 2014 wordt geraamd dat indien de regio's 50% van de kosten medefinancieren om een subsidie te verlenen van 50% van de uitgaven van kmo's voor het uitvoeren van de energieaudit, ongeveer 15 000 ondernemingen per jaar door het initiatief kunnen worden gedekt.

De regio Lombardije in Noord-Italië heeft een innovatief programma uitgevoerd, TREND genaamd (Technology and Innovation for Energy Saving and Widespread Energy Efficiency)[i], dat gericht is op het bevorderen en leveren van energie-audits van hoge kwaliteit en bijbehorende energie-efficiëntiemaatregelen aan KMO's in de productiesector in de regio. Het volgende schema geeft een samenvatting van de fasen van het TREND-programma.

Figuur 3 TREND-programma in de regio Lombardije

Volgens het Italiaanse actieplan voor energie-efficiëntie van 2014 kregen 500 kmo's een energieaudit en werden 150 energie-efficiëntieprojecten gepland (90 afgerond). Het programma, dat nog steeds loopt, leverde energie-efficiëntieacties op voor een bedrag van 8,5 miljoen euro en leidde tot energiebesparingen voor ongeveer 4 000 toe.

 

Punten van reflectie

 • KMO's vormen het hart van de Europese economie en vertegenwoordigen 99% van alle bedrijven in de EU[ii].
 • Met het voorstel van de Europese Commissie voor een "Winter"-pakket inzake schone energie voor een energie-efficiëntiedoelstelling van 30% en klimaatdoelstellingen, zouden energie-audits gericht op het mkb een ongelooflijk potentieel voor energiebesparingen in Europa kunnen ontsluiten. Helaas is het artikel over energie-audits niet opengesteld en zal het niet worden herzien.
 • Het hierboven besproken Italiaanse model zou de basis kunnen vormen voor navolging in andere lidstaten.
 • De uitvoering van de uit de energieaudit afgeleide maatregelen zou verplicht kunnen worden gesteld voor grote ondernemingen (d.w.z. op basis van prioriteit, kostenefficiëntie, enz.).

 

Voor meer informatie over energieaudits en de EU-wetgeving inzake energie-efficiëntie, zie Rods berichtenEnergie-efficiëntie op het kantelpunt?Wat het EU-"Winterpakket" betekent voor de industrie

Voor meer informatie over wat er in andere landen gebeurt, zieTurkije: Strategie voor industriële energie-efficiëntie

Bronnen [1] Een studie over energie-efficiëntie in ondernemingen: Energieaudits en energiebeheerssystemen. EC 2006 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/EED-Art8-Energy%20audits%20recommendations-Task%205-report%20FINAL.pdf [2] Lijst van de energie-intensieve ondernemingen van Cassa Conguaglio http://energivori.ccse.cc/ [3] Vóór 20 juli 2016 kon een energie-audit worden uitgevoerd door energiedienstenbedrijven (ESCO's), deskundigen op het gebied van energiebeheer (EGE) of energie-auditor, zonder enige certificering. [4] http://www.enea.it/en/news/energy-italy-at-the-top-in-europe-with-15-thousand-energy-diagnoses-of-enterprises [5] http://trend.finlombarda.it/home [6] http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en

 


Gerelateerde Inhoud   #energiebesparing  #energiekosten  #energie-efficiëntie