Duurzaam financieren: Eenvoud maakt actie mogelijk!

01 July 2019 door Dusan Jakovljevic
Duurzaam financieren: Eenvoud maakt actie mogelijk!

De financiering van energie-efficiëntie is een van de fundamenten van duurzame financiering in de EU. De TEG heeft 67 activiteiten voor duurzame financiering geïdentificeerd en de nadruk gelegd op de urgentie van investeringen die een snelle energietransitie vereisen, zoals cement en staal. De belangrijkste doelstelling is het categoriseren en vereenvoudigen van financierings- en investeringskanalen. Om de overeenkomst van Parijs en de verbintenis tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, heeft de EU-Commissie voorgesteld het ambitieniveau voor klimaatmainstreaming in alle EU-programma's te verhogen. het doel is de methodologie en de minimale technische vereisten vast te stellen om beleggers in staat te stellen een klimaatbewuste beleggingsstrategie te volgen. in het verslag worden ook de openbaarmakingsvereisten door benchmarkaanbieders met betrekking tot milieu-, sociale en governance (ESG)-factoren en hun afstemming op de overeenkomst van Parijs uiteengezet. Het is bemoedigend dat duurzame financiering centraal komt te staan bij het koolstofarm maken van de economie en dat de EU-begroting steeds meer een aanjager wordt van klimaatmainstreaming. om de overeenkomst van Parijs uit te voeren en dat zij.


Gerelateerde Inhoud   #innovatie  #initiatieven  #milieutechnologieën 


Al bijna tien jaar werkt Energy Efficiency in Industrial Processes (EEIP) aan het beleid en de instrumenten die de financiering van energie-efficiëntie in de industrie mogelijk maken. De complexiteit van investeringen in energie-efficiëntie varieert van het ontbreken van een beleggingscategorie, de omvang en reikwijdte van projecten tot risicobeheer en -beperking. Het meest recente taxonomie-initiatief van de EU brengt veel van deze uitdagingen in kaart en consolideert ze en positioneert financiering van energie-efficiëntie als een van de fundamenten van duurzame financiering in de Europese Unie.

De Taxonomy Expert Group (TEG) identificeerde 67 activiteiten voor duurzame financiering en benadrukte de urgentie voor investeringen die een snelle energietransitie vereisen, zoals cement en staal. Zowel directe investeringen in energie-efficiëntieprojecten als ondersteuning van initiatieven zoals investeringen in hernieuwbare elektriciteitsnetten die de elektrificatie van energie-intensieve industriële processen (d.w.z. ovens of smelterijen) kunnen stimuleren.

Bovendien wordt in de taxonomie een belangrijke plaats ingeruimd voor het 'systeemdenken' bij het versnellen van de energietransitie. De koppeling van hernieuwbare energiebronnen, innovatie in milieutechnologieën, financieringsinstrumenten en -mechanismen, maatschappelijke perspectieven en consumentenperspectieven is al lange tijd het perspectief van het EEIP. Energie-efficiëntie in één sector werkt niet op zichzelf.

Hoewel het taxonomie-initiatief complex kan lijken voor wie geen deel uitmaakt van de financieringssector, is de hoofddoelstelling de categorisering en vereenvoudiging van de financierings- en investeringskanalen. Wij waren aanwezig bij de EU-dialoog met belanghebbenden op 24 juni over de richtsnoeren voor de rapportage van klimaatgerelateerde bedrijfsinformatie als onderdeel van het actieplan voor duurzame financiering (https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en). Sean Kidney, die de werkzaamheden van de TEG leidde, was ondubbelzinnig: "eenvoud maakt actie mogelijk". De ontwikkeling van een solide beleidskader voor investeringen en duidelijke richtsnoeren kan alleen maar leiden tot meer duurzame investeringen.

Toch is er nog een kwestie van timing. Er is duidelijk haast geboden als we de klimaatverandering willen beperken. Nancy Saich merkte op dat "de energietransitie ambitieus en snel moet zijn. Het moet binnen de komende 10 jaar gebeuren... of Europa zal overgaan in een economisch niet-winnende positie." Zij voegde daaraan toe dat " investeringen in de industrie deel moeten uitmaken van een langetermijnplan voor het koolstofarm maken van de economie. De voorkeur gaat uit naar op zichzelf staande maatregelen en acties".

Het is bemoedigend dat duurzame financiering centraal komt te staan in het beleid voor een koolstofarme en circulaire economie. Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter en commissaris voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie, zei hierover het volgende: "De klimaatnoodsituatie laat ons geen andere keuze dan over te schakelen op een klimaatneutraal economisch model. De nieuwe richtsnoeren van vandaag zullen ondernemingen helpen om de gevolgen van de klimaatverandering voor hun bedrijf en de impact van hun activiteiten op het klimaat bekend te maken en beleggers zo in staat stellen beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen.

Drie verslagen

Praktisch gezien werden de richtsnoeren ondersteund door de publicatie van drie TEG-rapporten, met onder meer belangrijke aanbevelingen over de soorten economische activiteiten die een reële bijdrage kunnen leveren aan de beperking van of aanpassing aan de klimaatverandering (taxonomie).

Het eerste is een classificatiesysteem - of taxonomie - voor milieuduurzame economische activiteiten(https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en) . Dit is een belangrijk richtsnoer dat investeerders, de industrie en beleidsmakers praktische instrumenten aanreikt over de beste manieren om economische activiteiten te ondersteunen en erin te investeren die bijdragen tot de verwezenlijking van een klimaatneutrale economie in de Europese Unie. Het richt zich onder meer op activiteiten in een groot aantal sectoren, waaronder energie, vervoer, gebouwen, verwerkende industrie en ICT. Koolstofarme activiteiten, zoals vervoer met nulemissie, maar ook overgangsactiviteiten, zoals de fabricage van ijzer en staal, zijn erin opgenomen, teneinde het meest uitgebreide classificatiesysteem voor duurzame activiteiten tot nu toe samen te stellen.

In het tweede deskundigenverslag over een EU-norm voor groene obligaties(https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en) wordt gepleit voor duidelijke en vergelijkbare criteria voor de uitgifte van groene obligaties, gekoppeld aan een taxonomie. Het bepaalt welke klimaat- en milieuvriendelijke activiteiten in aanmerking moeten komen voor financiering via een groene EU-obligatie. De EU-Commissie verwacht dat dit de markt voor groene obligaties een impuls zal geven, waardoor beleggers duurzame en groene investeringen kunnen opschalen.

Ten slotte worden in een derde deskundigenverslag over EU-klimaatbenchmarks(https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-climate-benchmarks-and-disclosures_en) de methodologie en de technische minimumvereisten uiteengezet die beleggers in staat moeten stellen een klimaatbewuste beleggingsstrategie te volgen en het risico van greenwashing aan te pakken. In het verslag worden ook de openbaarmakingsvereisten uiteengezet die benchmarkaanbieders moeten naleven met betrekking tot milieu-, sociale en governancefactoren (ESG) en hun afstemming op de overeenkomst van Parijs.

Bovendien wordt de EU-begroting steeds meer een motor voor klimaatmainstreaming. Met het oog op de uitvoering van de overeenkomst van Parijs en het engagement voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties heeft de EU-Commissie voorgesteld het ambitieniveau voor klimaatmainstreaming in alle EU-programma's te verhogen, met als streefcijfer dat in de periode 2017-2021 ten minste 25% van de EU-uitgaven aan klimaatdoelstellingen moet bijdragen.

Tijd voor actie! Het proces is nog niet afgesloten en het is tijd voor u om te handelen en te ondersteunen. In de komende weken zal de TEG een oproep doen voor feedback over het EU-taxonomierapport en over het tussentijdse klimaatbenchmarksrapport. Schrijf u in voor de EEIP-nieuwsbrief om updates te ontvangen.